برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1138)

شکل(3-1) موجبر مستطیلی که در جهت محورz کشیده شده است………………………………………………….7شکل(4-1) مدل بازتاب مد 〖TE〗_10^z ……………………………………………………………………………………………………..10شکل(5-1) موجبر دی الکتریک مستطیلی………………………………………………………………………………………….13شکل(6-1) موجبر استوانه ای با سطح مقطع دایروی………………………………………………………………………….16شکل(7-1) پیکربندی های میدان مدهای 〖TE〗^z و/یا 〖TM〗^z در یک ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1137)

3-2 نیازهای اساسی423-3 تابش از درون هسته فعال کهکشانی443-4 تابش از لایه های هسته فعال کهکشانی453-5 شتاب پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی در Cen A47فصل چهارممیدانهای مغناطیسی494-1 میدان مغناطیسی کهکشان494-1-1 مؤلفه منظم504-1-2 مؤلفه اتفاقی544-2 میدان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1136)

1-5-7- شفافیت نوری…………………………………………………………………………………………………….181-5-8- مقاومت مکانیکی………………………………………………………………………………………………..191-6- کاربردهای گرافن………………………………………………………………………………………………….191-6-1- ساخت ترانزیستورهای بسیار کوچک و بسیار سریع با استفاده از گرافن…………………..191-6-2- ذخیره بسیار متراکم داده ها………………………………………………………………………………..201-6-3- ذخیره انرژی……………………………………………………………………………………………………201-6-4- تجهیزات نوری ،سلول های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی انعطاف پذیر…………….211-7- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1135)

1-8-1تاریخچه روش های آنالیز حرارتی341-8-2کاربرد ها34فصل دوم مواد و روش کار2-1 تکنیک ها:362-2 مواد مصرفی:362-3 دستگاه ها:362-4 نرم افزارهای مورد استفاده:36فصل سوم: بحث و نتایج3-1 مطالعه حرارتی K25:383- 1-1نمودارهای DSC نمونه های مورد آزمایش383-1-2پیشرفت واکنش403-1-3سرعت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1134)

شکل ‏43 منحنی دمای دبای برحسب چگالی43جدول‏ 1-4ارتباط بین خروجی ما و نتایج اندرسون44جدول‏ 4-2 تصحیح کوانتومی مدول حجمی45 فصل اولمقدمهدر عصر حاضر پی بردن به خواص ترمودینامیکی مواد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشمندان به‌خصوص ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1133)

چکیده1فصل اول: معرفی همجوشی هسته ای21-1- مقدمه31-2- اصول فیزیکی حاکم بر همجوشی51-3- محصور سازی101-3-1- محصور سازی گرانشی101-3-2- محصور سازی اینرسی101-3-3- محصور سازی مغناطیسی131-3-4- راکتورهای کلاس تجاری191-4- نتیجه گیری24فصل دوم: طراحی و تحلیل چرخه های توانی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1130)

2-8-1 مدلهای تجربی ظرفیت حمل462-9-مدل ثابت سینتیک جمع اوری در ستونهای فلوتاسیون49فصل سوم: روش تحقیق و مواد503-1- روش های تجربی تعیین متوسط زمان ماند513-1-1- روش انجام آزمایش های RTD523-2- روش اندازه گیری ظرفیت حمل543-2-1- روش ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1129)

2-2-5 معادله حالت ویریال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142-2-6 ضریب تراکم پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15فصل سوم: ضرایب ویریال مایعات با مولکولهای کروی3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193-2 مکانیک آماری سیستمهای کلاسیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………193-2-1 چگالی nذرهای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………203-2-2 هنگرد کانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203-2-3 هنگرد کانونی بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..233-3 ریاضیات تابعی ادامه مطلب…